Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Algılama ve Araştırma Merkezi

Ayvacık Depremlerinin Post-Sismik Özellikleri Modellendi

2017 Şubat depreminden sonra kabuğun aylarca süren gevşeme hareketini (sismik deformasyon sonrası) modelleyebilmek için Merkezimizce gerçekleştirilen bir Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında sırasıyla Tuzla, Kocaköy ve Babakale Fayları çevresinde 9 GPS/GNSS sahası tesis edilmiştir. Bölgenin genel olarak Miyosen'de meydana gelen volkanizmanın yüzeylediği andezit, ignimbirit ve tüften oluşan jeolojisi söz konusudur. Fayların her iki bloğundaki (ayak ve tavan duvarları) gevşemeyi ölçmek için noktalar faylardan yatay aralıklarla yerleştirilmiştir. GPS/GNSS noktalarının deprem sonrası deformasyonun kestirilmesi için sinyalini kaydetmek için yeterince hızlı bir şekilde tesis edilmesine öncelik verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bölgede tesis edilen istanyonlardan elde edilen bulgular kitlesel hareketin yönünü batı baskın yönden güneybatı baskın yöne çevirdiği, ancak Bababurnu çevresinde normal faylar oluşturduğu sonucuna varmıştır. Bu sonuç Biga yarımadası boyunca hız farkı olabileceğini göstermektedir. Bu proje, ilgili bölgede gelecekteki araştırma çalışmaları için ön bilgi sağlamıştır. Ayrıca, bölgedeki deprem aktivitesini ve fay yapısını yansıtan bir GPS/GNSS ağı oluşturulmuştur. GPS/GNSS ağı ile deprem sonrası deformasyonlardan elde edilen sonuçlar yardımıyla fay geometrisi ve blok yapısı modellenebilmiştir.